Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Čištění komínů
1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 211/2020 Sb.
1. Název Obec Boreč
2. Důvod a způsob založení

Obec Boreč (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1. 4. 2000 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura https://www.obec-borec.cz/popis-uradu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Boreč
Boreč 51
294 26 Skalsko
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Boreč
Boreč 51
294 26 Skalsko
4.3 Úřední hodiny https://www.obec-borec.cz/popis-uradu
4.4 Telefonní čísla +420 326 394 301
4.5 Adresa internetových stránek www.obec-borec.cz
4.6 Adresa podatelny Obec Boreč
Boreč 51
294 26 Skalsko
4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obecborec@seznam.cz,

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 

Všeobecná pravidla elektronického podání:


1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

 

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.8 Datová schránka  6w2avpy
5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka

číslo účtu: 8922181/0100

6. IČO 237493
7. Plátce daně z přidané hodnoty Obec není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.obec-borec.cz/uredni-deska

https://www.obec-borec.cz/vyhlasky-zakony

8.2 Rozpočet https://www.obec-borec.cz/rozpocet
9. Žádosti o informace  Žádosti o informace je možné podávat písemně na adrese úřadu, nebo elektronicky (obecborec@seznam.cz)
10. Příjem podání a podnětů  Příjem podání a dalších podnětů je možné podávat písemně na adrese úřadu, nebo elektronicky (obecborec@seznam.cz)
11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy https://www.obec-borec.cz/vyhlasky-zakony
11.2 Vydané právní předpisy https://www.obec-borec.cz/vyhlasky-zakony
12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací https://www.obec-borec.cz/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.
13.2 Výhradní licence V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím