Provozní řád hřiště

Obsah:

 

 1. Vstup do areálu a objektů

 2. Chování v areálu a objektech

 3. Akce jiných organizací

 4. Hrací podmínky

 5. Poplatky

 6. Hrací rozvrh

 7. Povinnosti správce

 8. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1. Vstup do areálu a objeků je dovolen:

 1. Trvale přihlášeným občanům obce Boreč– dokladem je Obč.průkaz*

 2. hostům v doprovodu správce hřiště, kteří mají zaplacenou hodinovou hrací dobu

*povolení vstupu je podmíněno,že občan trvale hlášený v obci Boreč splnil všechny povinnosti,které obec vyhlásila/poplatky,výkon trestu atd.,nejedná se o děti do 15 let.

 

2. Chování v areálu a v objektech TC:

 

 1. povinností všech je zachovávat normy slušného chování a šetřit majetek, který je v péči obce Boreč.

 2. v objektech a jejich blízkosti jsou povoleny pouze sportovní hry-výjimku povoluje zastupitelstvo obce

 3. parkování dopravních prostředků je pouze na určeném místě

 4. všichni občané i hosté jsou povinni respektovat příkazy a rozhodnutí správce

 

3. Akce jiných organizací v areálu

 

 1. propůjčení areálu či objektu jiné organizaci, včetně krátkodobého, je možné jen se souhlasem zastupitelstva obce

 2. předávání a zpětné převzetí propůjčené části provede –správce objektu

 

 

4. Hrací podmínky:

 

 1. hra na hřišti je povolena občanům obce Boreč a části Žebice. Hra členů jiných organizací bude povolována po individuelním projednání každé žádosti v zastupitelstvu obce. Hosté mohou hrát po zaplacení stanoveného poplatku za hřiště.

 2. pro hru na hřišti je povolen pouze vhodný sportovní úbor, obuv nesmí poškozovat povrch tenisového hřiště.Je povolena pouze sportovní obuv s hladkou podrážkou.

 3. po skončení hry je povinností hráčů hřiště vhodným způsobem uklidit –podle pokynů správce

 

5. Poplatky pro hosty-pronájem hřiště

Platba za 1 hodinu použití hřiště

 

 

Žáci

od 12 do 15 let

Dorost

od 15 do 18 let

Dospělí

nad 18 let

Příspěvek**

10,-*

30,-*

60,-*

 

*Cenou za hodinu se rozumí cena za pronájem hřiště x počet osob

**Podmínkou garance těchto cen je zaplacení všech povinných poplatků uživatelů.

 

 

6. Hrací rozvrh:

 

 1. před nástupem na hřiště je povinností hráčů čitelně zaznamenat nástup zapsání jmen na hrací rozvrh, členové mají možnost nahlásit dvojici prostřednictvím určené osoby na další den, případně je možné hřiště na příslušný den rezervovat i telefonicky

 2. jako doba nástupu se zaznamenává celá hodina

 3. použití hřiště jinými hráči /t.zn. nezapsaní v hracím rozvrhu/ je povoleno jen při neobsazeném hřišti

 4. základní hrací doba je 1 hodina, další čas po dohodě

 5. nezapsaní hráči v hracím rozvrhu jsou povinni uvolnit hřiště řádně zapsaným/provedena rezervace/

 6. záznam na hrací rozvrh je nutné provádět i při akcích schválených zastupitelstvem a zveřejnit nejméně jeden den předem pokud není hřiště ve stanovenou hodinu do 10 minut obsazeno je k dispozici dosud nehrajícím hráčům

 7. při turnajích a dalších oficielních akcích schválených zastupitelstvem obce je hřiště přednostně uvolněno pro tyto akce

 

6.Povinnosti správce:

 

a) řádně se starat o svěřený majetek obce/hřiště/

-dohlížet na úklid

-dohlížet na správné používání hřiště

-připravit hřiště po zimním období a podobně před zimním období

-dodržovat a dbát všech bodů tohoto provozního řádu

b) vést evidenci využívání hřiště

c) vybírat poplatky za použití hřiště a vést evidenci po dohodě s účetní obce

d) hlásit zastupitelstvu obce všechna porušení provozního řádu

 

 

7. Závěrečná ustanovení:

 

 

 1. provozní řád pro areál byl projednán /9.2.2011./ a schválen zastupitelstvem a jeho dodržování je závazné pro všechny uživatele hřiště.

 2. povinností všech uživatelů je dodržovat tento provozní řád

 3. hosté, kterým bylo povoleno používat hřiště jsou povinni dodržovat tento řád

 4. dodržování tohoto provozního řádu sledují všichni trvale hlášení občané obce, jsou povinni upozornit správce na jeho nedodržování, případně poškození majetku,


Za zastupitelstvo obce Boreč

Starosta obce –Josef Hrubý

 

V Borči 9.2.2011.

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066119
TOPlist
borec_footer.png